Investeren via crowdfunding

Bolero Crowdfunding biedt je de mogelijkheid om rechtstreeks bij te dragen tot de groei van Belgische ondernemingen door te investeren in een obligatielening via crowdfunding. 

Verschillende investeringstypes

Kom hier meer te weten over de verschillende types investeringen die we aanbieden. Dat helpt je bij het opbouwen van een gediversifieerde beleggingsportefeuille die het best bij jouw financiële langetermijndoelstellingen past. 

Gewone en achtergestelde obligatielening

Via Bolero Crowdfunding kunnen kmo’s en groeibedrijven opteren om geld op te halen bij het publiek door de uitgifte van een obligatielening. De onderneming verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag en de afgesproken rente terug te betalen volgens een bepaald aflossingsplan. De obligatie is dus een vorm van een lening waarbij geen waarborgen worden gevestigd. In ruil voor deze ongewaarborgde lening ontvang je van de onderneming een hoger brutorendement (gemiddeld 5 - 9%). De obligatielening heeft een maximale duurtijd van 7 jaar waarbij er 4 mogelijkheden zijn voor de terugbetaling van kapitaal en interesten: maandelijks, trimestrieel, jaarlijks of bullet (op eindvervaldag van de obligatie). 

Goed om te weten

  • De obligaties worden direct uitgegeven door het bedrijf waarin je belegt. 
  • Een hogere rente brengt onvermijdelijk een hoger risico met zich mee. Zo loop je als belegger het risico om het belegde bedrag en de rente geheel of gedeeltelijk te verliezen (bv. in geval van faillissement) 
  • Deze obligaties zijn niet-beursgenoteerd, niet gedekt en niet converteerbaar in aandelen. 
  • Je kan al meedoen vanaf 100 euro tot maximaal 25.000 euro*. 
  • Lees altijd de specifieke voorwaarden die voor de uitgegeven obligaties gelden vóór je investeert.

Interesse om te investeren in obligatieleningen van Belgische kmo's?

Word dan nu klant van Bolero en investeer in projectien van Bolero Crowdfunding

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot info@crowdfunding.bolero.be (+32 2 303 33 00) en/of ombudsman@ombudsfin.be.