Hoe een crowdfundingcampagne succesvol voeren?

Een goedgeplande crowdfundingcampagne verhoogt uiteraard jouw slaagkansen. Tijdens de looptijd van de campagne kan je echter ook een voorsprong inbouwen... De volgende elementen kunnen je in pole position brengen! 

‘Spread the word’ en bereid je voor

Het succes van uw campagne is intens gelinkt aan het aantal mensen dat u in de periode van de campagne kan maken voor uw crowdfundingproject

Bereid je voor

Een geslaagde pitch op jouw campagnepagina

Pitch uw crowdfundingproject met overtuiging
Houd je pitch kort, krachtig en duidelijk: je wil immers potentiële investeerders overtuigen. Schenk er voldoende aandacht aan en wek zo meer interesse voor jouw project. 

Onmisbare elementen voor in uw pitch

Wat vertelt u best in uw pitch?

1. Beschrijving van je onderneming 

De pitch moet jouw onderneming in enkele passende woorden/zinnen kunnen schetsen. De bedoeling hiervan is om de investeerders zo warm te maken. 

Geef details over jouw product(en) en/of dienst(en), leg uit waarom ze uniek zijn. 

2. Je troeven 

Leg uit wat jouw product(en) en/of dienst(en) net wat interessanter maakt dan die van jouw concurrenten.  

Blijf op de hoogte van de acties van je concurrenten om ze een stap voor te blijven. 

3. Team 

Vertel wie de mensen zijn achter jouw onderneming. 

Maak duidelijk wat hun rol is in het geheel en wat hun achtergrond is, zoals hun opleiding of ervaring. 

4. Marktpotentieel 

De grootte van de doelgroep(en) bepaalt in sterke mate de haalbaarheid van je campagne. Maak hier dus een realistische en goed onderbouwde schatting van. 

Leg uit hoe de markt is opgebouwd, welke de trends zijn en hoe jouw product of diensten daarin passen. 

5. Marketingstrategie 

Maak niet alleen duidelijk hoe je klanten zal verwerven, maar vooral ook hoe je ze aan het merk van jouw bedrijf zal binden. 

6. Distributiemodel 

Vertel op welke manier je jouw product(en) en/of dienst(en) in de markt wil zetten en welke verkoopkanalen hiervoor gebruikt zullen worden. 

7. Schaalbaarheid 

Gun potentiële investeerders een blik op de toekomst: schets een beeld van de richting(en) waarin jouw onderneming zich kan gaan ontwikkelen en hoe snel ze kan schalen. 

8. Inkomstenmodel 

Geef beknopt weer hoe je inkomsten gaat genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan terugkerende inkomsten uit abonnementen of servicecontracten. 

9. Financiële resultaten en vooruitzichten 

Belicht de financiële levensvatbaarheid van jouw onderneming: dit is voor investeerders een voorwaarde om te investeren. 

Geef onder meer aan hoe jouw onderneming presteert, wat de financieringsbehoefte is en welke financiële ontwikkeling ze binnen de volgende 3 tot 5 jaren zal kennen. 

10. Bestemming van de fondsen 

Leg uit wat je concreet met de opgehaalde fondsen gaat doen. 

11. Mijlpalen 

Maak een realistisch plan met de belangrijke stappen voor jouw onderneming in de komende 3 jaren. Typische mijlpalen zijn de lancering van een nieuw product, het verwerven van x aantal nieuwe klanten, de groei van x% … 

Bedenk vooraf ook hoe je investeerders op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen van jouw bedrijf. 

12. Risico’s 

Toon aan dat je inzicht hebt in de mogelijke risico’s waaraan jouw onderneming kan worden blootgesteld, hun impact en de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen. Geef aan hoe je deze impact gaat beperken. 

Verfijn je pitchstijl

Niet alleen de inhoud van de pitch is belangrijk, ook de manier waarop je die opstelt (woordkeuze, zinsbouw, stijl). 

Hanteer een persoonlijke stijl zonder vakjargon. Jouw stijl reflecteert jouw persoonlijkheid! Wist je dat investeerders de neiging hebben om eerst in de mensen achter de campagne te investeren en dan pas in de campagne zelf? 

Onderbouw jouw informatie. Maak een sterke case: verwijs naar de bronnen waar je je op baseert en vermeld bewijsmateriaal. 

Heb je onvoldoende tijd? Maak gebruik van een copywritingbureau dat hierin gespecialiseerd is.  

Video: een onmisbare introductie

Investeerders willen snel een oordeel kunnen vormen over jou, het team en de onderneming. Investeer dus de nodige tijd en energie in de snelste informatieweg: een video. Een campagne met video genereert meer aandacht bij potentiële investeerders! 

Een goede video kan je ook heel gemakkelijk hergebruiken in andere marketingacties en op jouw website. 

Basic do’s en don’ts:

DO’S: 

 1. Beperk de lengte van de videopresentatie tot maximaal drie à vier minuten. 

 1. Trek de aandacht met een sterke intro, bijvoorbeeld een opvallend statement. 

 1. Geef het probleem van de consument aan, met de oplossing die jouw product(en) en/of dienst(en) biedt. Omschrijf ook wat jouw product(en) en/of dienst(en) onderscheidt van de concurrentie. 

 1. Breng je verhaal met passie en enthousiasme, in heldere, duidelijke taal. 

DON’TS: 

 1. Spreek niet te snel. Vertel je verhaal rustig binnen de vooropgestelde duur van de video. 

 1. Gebruik zo weinig mogelijk technisch jargon. Het is de bedoeling dat alle potentiële investeerders jouw verhaal goed kunnen volgen. 

 1. Vertel de hoofdlijnen, niet de details. 

 1. Leer jouw verhaal uit het hoofd en vermijd aflezen van papier. 

Businessplan: de puntjes op de i

 • Jouw businessplan, vooral de financiële prognose, moet volledig op punt staan bij de start van de campagne. Dat verhoogt de slaagkansen van je campagne, en geeft de investeerders ook het nodige vertrouwen. 

 • Jouw businessplan moet volledig en goed onderbouwd zijn. 

 • Gebruik duidelijke taal en probeer het realistisch en to-the-point te houden. 

Looptijd en bedrag

 • De looptijd van de campagne op het Bolero Crowdfundingplatform bedraagt maximaal 60 dagen. Dat betekent dat je over 60 dagen beschikt om succesvol financiering te vinden bij het grote publiek. 

 • Zorg ervoor dat het bedrag dat je wilt ophalen niet te hoog ligt! Je kan enkel beschikken over het opgehaalde geld als het vooropgestelde doelbedrag volledig is bereikt tegen het einde van de looptijd. Tip: kijk eens naar andere campagnes om je een idee te vormen welk doelbedrag haalbaar is. 

Jouw campagne op Bolero Crowdfunding

Ben je klaar met de voorbereidende werkzaamheden, dan kan je jouw campagne opzetten. 

 • Je krijgt toegang tot de aanvraagmodule van Bolero Crowdfunding om jouw crowdfundingcampagne en pitch op te zetten. 

 • Wanneer je tevreden bent met het resultaat, dien je jouw campagne-aanvraag in bij het Bolero Crowdfunding-team. 

 • Campagne goedgekeurd? Lanceer zelf je campagne op het Bolero Crowdfundingplatform.  

 

Jouw campagne staat of valt met de opvolging

De volgende stap in het succesverhaal van jouw crowdfundingproject is de opvolging. 

Eens jouw crowdfundingcampagne gestart is, drijf je best de communicatie op met jouw (potentiële) investeerders. Gebruik de tools op het Bolero Crowdfundingplatform om jouw project in de kijker te plaatsen. Hou je huidige investeerders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trek nieuwe investeerders aan

Voer actief campagne met Bolero Crowdfunding 

 • Deel je campagne via sociale media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Creëer een 'buzz'. @BoleroCrowdfund tweet graag mee! 

 • Post regelmatig nieuwsberichten, nieuwe foto’s of links naar jouw filmpjes, … op jouw persoonlijke campagnepagina's  onder de tab 'Nog nieuws?'. 

 • Bouw een vertrouwensrelatie op met jouw (potentiële) investeerders. Beantwoord hun online vragen rechtstreeks op jouw eigen 'Neem contact op'-pagina op het Bolero Crowfundingplatform. Post je antwoord binnen de 24 uur. Jouw antwoorden zijn meteen zichtbaar voor alle geïnteresseerde investeerders van Bolero Crowdfunding. 

 • Maak van jouw investeerders fervente ambassadeurs van jouw product(en) en/of dienst(en) via Bolero Crowdfunding. Bedank elke investeerder van wie je de contactgegevens hebt persoonlijk, voor zijn steun aan jouw project. Beloon hen eventueel met een korting, een gratis staal, … van jouw product of dienst. Betrek de investeerders continu bij de belangrijke stappen die je met jouw onderneming wil realiseren. Organiseer een webinar bijvoorbeeld. 

 • Benut ook al je communicatiekanalen om jouw Bolero Crowdfundingcampagne te promoten. Dat kan via de sociale media van jouw onderneming, door je eigen website en/of blog up-to-date te houden, de media in te schakelen wanneer jouw onderneming een mijlpaal bereikt, ... Vergeet vooral niet te melden wanneer jouw project zijn doelbedrag bereikt! 

 • Jouw crowdfundingcampagne is succesvol afgesloten? Blijf in contact met de investeerders

 • Eens je het vooropgestelde financieringsbedrag binnen de 60 dagen hebt opgehaald, willen de investeerders graag weten wat er met hun investering zal gebeuren. Hou ze dus zeker op de hoogte van de verdere uitwerking van jouw project. Kom vooral je afspraken na

Start nu

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot info@crowdfunding.bolero.be (+32 2 303 33 00) en/of ombudsman@ombudsfin.be.