Dat de economische impact van het coronavirus gigantisch groot zal zijn, hoeven we u uiteraard niet meer te vertellen. Zowel de federale als de Vlaamse overheid hebben dit ook begrepen en hebben bepaalde steunmaatregelen voorzien. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de steunmaatregelen die op heden bekend zijn.

1. Federale steunmaatregelen

Betaling fiscale schulden: automatisch + bijkomend uitstel

Btw + bedrijfsvoorheffing
Er wordt automatisch een betalingsuitstel van twee maanden verleend voor de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing. In dit kader zullen er ook geen boetes of interesten moeten worden betaald.

Personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van twee maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt als de belasting over aanslagjaar 2019, vanaf 12 maart 2020 werd gevestigd.

Voor belastingaanslagen in de personen- en vennootschapsbelasting die werden gevestigd na 12 maart 2020 kan er een extra betaaltermijn worden aangevraagd (zie ook hieronder) om nalatigheidsintresten en/of boeten te vermijden.

Bijkomend: afbetalingsplan, vrijstelling nalatigheidsinteresten, kwijtschelding boeten

Naast het automatische uitstel van betaling (zie hierboven) kunnen rechtspersonen en natuurlijke personen met een ondernemingsnummer een afbetalingsplan aanvragen voor hun schulden inzake bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Elke sector kan hiervoor in aanmerking komen. Men moet kunnen aantonen dat men effectief hinder ondervindt door het coronavirus. In het kader van het betalingsuitstel zal er een afbetalingsplan worden opgemaakt en kunnen nalatigheidsinteresten en/of boeten worden vermeden. Tegen uiterlijk 30-6-2020 moet hiervoor een aanvraag ingediend worden d.m.v. een uniform document voor btw, personenbelasting en vennootschapsbelasting.

Meer informatie over deze federale maatregel kan je terugvinden op: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 

Indienen van aangifte vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en BNI-Ven.

Aangiften die een limietdatum hadden van 16 maart tot en met 30 april 2020, krijgen een uitstel voor het indienen ervan tot en met 30 april 2020.

Voor de vennootschapsbelasting gaat het over aangiften voor aanslagjaar 2019 met een statutaire algemene vergadering in de maand februari 2020 voor boekjaren die afsloten vanaf 1 augustus 2019 tot en met 30 december 2019.

Indienen van btw-aangiften, IC-listings en klantenlistings

Maandaangevers krijgen voor het indienen van de maandaangifte en IC-listing van februari 2020 de tijd tot 6 april 2020. Voor deze van maart wordt uitstel verleend tot 7 mei 2020.
Kwartaalaangevers krijgen de tijd tot 7 mei 2020 om de btw-aangifte en de IC-listing voor het 1ste kwartaal 2020 in te dienen.

Sociale zekerheid

Voor zelfstandigen kunnen diverse steunmaatregelen in het kader van hun sociale bijdragen aanvragen: uitstel tot betaling voor het eerste en tweede kwartaal 2020, vermindering van voorlopige bijdragen, kwijtschelding van vermeerdering, vrijstelling van voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 …

Al deze steunmaatregelen kunt u overzichtelijk terugvinden op: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

Vennootschappen kunnen ook betalingsuitstel aanvragen voor de betaling van hun sociale werkgeversbijdragen. Graag verwijzen wij naar de volgende link in dit verband:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus
 

Tijdelijke werkloosheid

Als u uw medewerkers niet meer kan tewerkstellen als gevolg van het coronavirus, kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Graag verwijzen we voor meer gedetailleerde info naar de website van de RVA:
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020

Overbruggingsrecht

• Cf. een wetsvoorstel komt er voor zelfstandigen in hoofdberoep een versoepeling van het overbruggingsrecht (ook wel het vervangingsinkomen genoemd). Bij een onderbreking vanaf zeven (de huidige regeling: 30) opeenvolgende kalenderdagen ingevolge de coronacrisis, kan gebruik gemaakt worden van het overbruggingsrecht. Deze versoepeling zou in werking treden vanaf 1 maart 2020.

De aanvraag hiervoor moet gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 

2. Vlaamse Steunmaatregelen

Hinderpremie

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door een volledige verplichte sluiting kunnen aanspraak maken op een eenmalige premie van 4.000 euro. Als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, hebben ze recht op een vergoeding van 160 euro per dag. Voor diegene dit in het weekend verplicht moeten sluiten, is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag. Het aanvraagdocument is nog niet beschikbaar,  maar kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
Meer informatie over deze Vlaamse maatregel kunt u terugvinden op: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie.
 

Overige steunmaatregelen

• Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

• Uitbreiding Waarborgregeling door coronavirus via een overbruggingskrediet door Participatie Maatschappij Vlaanderen: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

• Uitstel betaling onroerende voorheffing

• Verkeersbelasting zou 4 maanden niet geïnd worden

• Mogelijke steunmaatregelen toerisme en sector van bederfbare producten
 

3. Gemeentebelastingen

Bepaalde gemeenten (o.a. Lier) beslisten al om in de strijd tegen het coronavirus de inning van de lokale bedrijfsbelasting op te schorten voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven, en dit in het bijzonder voor de horeca. Ook Unizo stuurde al een vraag naar de Burgemeesters en Schepenen om bepaalde initiatieven te nemen voor de gemeentebelastingen.

 

We informeren van zodra er andere maatregelen worden bekendgemaakt of maatregelen wijzigen.