Wedstrijdreglement: Win een reischeque van 1.000 euro of één van de 10 duotickets voor Museum M

Art. 1 Organisatie

De wedstrijd “Win een reischeque van 1.000 euro of één van de 10 duotickets voor Museum M” wordt georganiseerd door KBC Securities. met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12 hierna “de organisator” genoemd. Je maakt kans op een Omnia reischeque of één van de 10 duotickets van Museum M. Degene die de 4 kennisvragen juist beantwoordt en het juiste antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benadert, wint een reischeque van 1.000 euro. De wedstrijd loopt op 22/10/2016 8u30 tot en met 22/10/2016 14h30

Art. 2 Prijzen Te winnen:

 - 1 OMNIA Travel reischeque van 1.000 euro + 1 duoticket voor Museum M.

- De 9 andere winnaars maken kan op één van de 9 duotickets voor Museum M.

Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, vervangbaar of verplaatsbaar en zal in geen enkel geval in speciën uitbetaald worden. Bij verlies wordt zij niet vervangen. De organisator behoudt zich tevens het recht voor deze actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de (voorwaarden van de) actie te wijzigen en de prijzenpot te vervangen door een soortgelijke prijs van eenzelfde waarde.

Art. 3 Deelname

Elke natuurlijke persoon en die in België gedomicilieerd is, mag deelnemen. De werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd zijn van deelname uitgesloten. Zullen eveneens worden uitgesloten: alle personen die georganiseerd samenwerken, of samenwerken in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of elke andere manier, met het doel hun kans op succes te vergroten. Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet de deelnemer het invulformulier uit het programmaboekje indienen bij de Bolero stand op de KBC Securities Entrepreneurial Summit op zaterdag 22 oktober 2016, de 5 kennisvragen juist beantwoorden en het juiste antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benaderen. Eénzelfde persoon mag slechts éénmaal deelnemen. Een onvolledige deelneming zal onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd als gevolg hebben. Inzendingen die na afloop van de wedstrijdperiode worden ingediend, zijn ongeldig. De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan derden. Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

Art. 4 Bepaling van de winnaars

De winnaars zijn degene die de vier kennisvragen juist beantwoorden en het juiste antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benaderen. In het geval zich een ex aequo voordoet, door het geven van identieke antwoorden van twee of meer deelnemers en hierdoor het maximum aantal winnaars overschreven wordt, zal voor de aanduiding van de winnaar bepalend zijn welke deelnemer het eerst zijn deelnameformulier indiende. Deelnemers aanvaarden dat zij als winnaar met naam en voornaam, op de websites van de organisator of in andere media kunnen gepubliceerd worden. De prijzen zullen afgegeven worden op zaterdag 22 oktober om 15u30

Indien deelnemer niet aanwezig is, zal de prijs opgestuurd worden. Als de persoonlijke gegevens niet correct zijn, of er wordt niet gereageerd op de email binnen de vooropgestelde termijn, vervalt het recht van de deelnemer op de prijs. De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. Zij ontslaan de organisator van iedere aansprakelijkheid desbetreffend.

Art. 5 Reglement en aanvaarding

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijd reglement alsook elke beslissing die de organisator zou nemen. De organisator is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of vertraagde inzendingen. In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zullen de beslissingen van de organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep. Hun beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. Elke situatie die niet voorzien is in het reglement, zal worden voorgelegd aan een gerechtsdeurwaarder. Zijn beslissingen zijn definitief.

Art. 6 Mededelingen

Er wordt geen enkele vorm van communicatie, zowel fysisch als elektronisch, gehouden over het verloop van de wedstrijd. Behoudens in geval van mededeling van de winnaar en de aanvraag van een kopie van het reglement. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan.

Art. 7: Privacy

De persoonlijke gegevens die de deelnemers meedelen via het deelnemingsformulier worden opgeslagen in de databank van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor, mits toestemming van de deelnemers, deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor informatieve doeleinden met betrekking tot zijn producten, diensten en initiatieven. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de private levenssfeer hebben de deelnemers recht op inzage, verbetering en schrapping van hun gegevens. Hiervoor kunnen de deelnemers contact opnemen met infonummer +32 2 429 00 32 of per e-mail : info@bolerocrowdfunding.be.

Art. 8 Aansprakelijkheid

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of enige andere reden buiten de wil van de organisator de wedstrijd dient aangepast, opgeschort of geannuleerd te worden. De organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor organisatorische reden of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Bij onregelmatigheden, waaronder doch niet uitsluitend fouten die zich voordoen bij de organisator zelf, beslist de organisator autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en/of afgehandeld. De beslissing van organisator kan niet worden betwist. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met betrekking tot of naar aanleiding van de wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid vanwege de organisator, noch kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd zouden verhinderen. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde persoonlijke gegevens die leiden naar een verkeerd of een voor de deelnemer onbekend adres. Indien een prijs (1) niet op tijd aankomt ten gevolge van verlies en/of vertraging van de levering door de postdiensten, en/of (2) de postdiensten de prijs al dan niet opzettelijk beschadigen, kan de organisator hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Wat betreft eventuele kosten van deelname aan de wedstrijd, is er geen enkel verhaalrecht ten aanzien van de organisator.