Wie wordt “Belgium’s most promising start-up”? De ‘crowd’ beslist!

Tijdens de KBC Securities Entrepreneurial Summit zal het aanwezige publiek “Belgium’s most promising start-up” bekronen. Hoe gaat dit in zijn werk? Het aanwezige publiek ontvangt bij het onthaal op de beurs een fictief bedrag van 10.000 Boleuro’s. Met dit bedrag kunnen zij aan de slag als investeerder en kunnen zij, via de Boleuro-app, fictieve aandelen kopen van de aanwezige ondernemers en start-ups die standhouder zijn. Eén aandeel van elke start-up kost 50 Boleuro. Voor de ondernemers is het de bedoeling om zoveel mogelijk investeerders aandelen te laten kopen van hun bedrijf. De ondernemer die op zaterdag 22 oktober om 14u30 het meeste aantal aandelen heeft verkocht gaat met de eer lopen en is op democratische wijze verkozen door de crowd als “Belgium’s most promising start-up”.

Met dank aan de partners die het event ondersteunen kunnen we 5 ondernemers met het meeste aantal verkochte aandelen belonen met een prijzenpakket ter waarde van zo’n 90.000 euro. 

Een overzicht van de prijzenpakketten:

1e plaats:

Cheque t.w.v. 10.000 euro

Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it

1 grats campagne op het Bolero crowdfunding platform t.w.v. maximum 18.000 euro

Boekenpakket geschonken door Die Keure 

5 mandagen consulting geschonken door Deloitte

Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding

Telenet Business Fluo Business Starter package geschonken door Telenet t.w.v. 3.700 euro:

 • Abonnement voor één jaar voor één van de bundels  FLUO / FLUO plus / FLUO Home / FLUO plus & idtv
 • Max 5 Cloud office user licenses
 • Dynamic Cloud Server (max waarde 200 EUR/maand)

2e plaats:

Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it

Boekenpakket geschonken door Die Keure 

3 mandagen consulting geschonken door Deloitte

Financiële en fiscale audit van het project t.w.v. 1.500 euro door SBB Accountants & Adviseurs

Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding

Telenet Business Fluo Business Starter package geschonken door Telenet t.w.v. 3.700 euro:

 • Abonnement voor één jaar voor één van de bundels  FLUO / FLUO plus / FLUO Home / FLUO plus & idtv
 • Max 5 Cloud office user licenses
 • Dynamic Cloud Server (max waarde 200 EUR/maand)

3e plaats:

Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it

Boekenpakket geschonken door Die Keure 

2 mandagen consulting geschonken door Deloitte

Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding

Telenet Business Fluo Business Starter package geschonken door Telenet t.w.v. 3.700 euro:

 • Abonnement voor één jaar voor één van de bundels  FLUO / FLUO plus / FLUO Home / FLUO plus & idtv
 • Max 5 Cloud office user licenses
 • Dynamic Cloud Server (max waarde 200 EUR/maand)

4e plaats:

Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it

Boekenpakket geschonken door Die Keure 

Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding

5e plaats:

Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it

Boekenpakket geschonken door Die Keure 

Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding

Wedstrijdreglement

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KBC Securities NV – Bolero Crowdfunding, Havenlaan 12, 1080 Brussel, hierna genoemd “de Organisator”.De Organisator doet voor het ontwikkelen van de wedstrijd en het opzetten en verwerken van de gegevens van de wedstrijd een beroep op KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

2. De wedstrijd zal plaatsvinden tijdens de KBC Securities Entrepreneurial Summit op 22 oktober 2016, vanaf de start van het event tot 14u30  (hierna genoemd “het Event”).

3. Alle standhouders aanwezig op het Event kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Alle aanwezigen, met inbegrip van de standhouders op het Event zullen een fictief bedrag van 10.000 Boleuro’s ter beschikking krijgen. Met dit bedrag kunnen zij aan de slag als investeerder en kunnen zij, via de Boleuro-app, fictieve aandelen kopen van de aanwezige ondernemers en start-ups die standhouder zijn op het event. Bedoeling is om zoveel mogelijk investeerders aandelen te laten kopen van jouw bedrijf. De Boleuro-app kan worden gedownload in de Apple Store/Play Store of via de weblink

Op 22 oktober 2016 om 14u30 wordt de wedstrijd afgesloten. De ondernemer die bij het afsluiten van de wedstrijd de meeste Boleuro’s heeft verzameld, wordt bekroond met de titel “Belgium’s most promising start-up”. De 5 ondernemers die het meeste Boleuro’s hebben verzameld, ontvangen een prijzenpakket. Er kunnen maximaal 5 winnaars genomineerd worden.In geval van ex aequo kan de Organisator beslissen tot lottrekking over te gaan.

4. Het totale prijzenpakket bestaat uit:

1e plaats:

 • Cheque t.w.v. 10.000 euro
 • Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it
 • 1 gratis campagne op het Bolero crowdfunding platform t.w.v. maximum 18.000 euro, in overeenstemming met de algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden voor ondernemingen van Bolero Crowdfunding
 • Boekenpakket geschonken door Die Keure 
 • 5 mandagen consulting geschonken door Deloitte
 • Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding
 • Telenet Business Fluo Business Starter package geschonken door Telenet t.w.v. 3.700 euro:
 • Abonnement voor één jaar voor één van de bundels  FLUO / FLUO plus / FLUO Home / FLUO plus & idtv
 • Max 5 Cloud office user licenses
 • Dynamic Cloud Server (max waarde 200 EUR/maand)

2e plaats:

 • Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it
 • Boekenpakket geschonken door Die Keure 
 • 3 mandagen consulting geschonken door Deloitte
 • Financiële en fiscale audit van het project t.w.v. 1.500 euro door SBB Accountants & Adviseurs
 • Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding
 • Telenet Business Fluo Business Starter package geschonken door Telenet t.w.v. 3.700 euro:
 • Abonnement voor één jaar voor één van de bundels  FLUO / FLUO plus / FLUO Home / FLUO plus & idtv
 • Max 5 Cloud office user licenses
 • Dynamic Cloud Server (max waarde 200 EUR/maand)

3e plaats:

 • Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it
 • Boekenpakket geschonken door Die Keure 
 • 2 mandagen consulting geschonken door Deloitte
 • Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding
 • Telenet Business Fluo Business Starter package geschonken door Telenet t.w.v. 3.700 euro:
 • Abonnement voor één jaar voor één van de bundels  FLUO / FLUO plus / FLUO Home / FLUO plus & idtv
 • Max 5 Cloud office user licenses
 • Dynamic Cloud Server (max waarde 200 EUR/maand)

4e plaats:

 • Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it
 • Boekenpakket geschonken door Die Keure 
 • Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding

5e plaats:

 • Co-working plaats aangeboden door KBC Start-it
 • Boekenpakket geschonken door Die Keure 
 • Standplaats op Finance Avenue geschonken door Bolero Crowdfunding

De prijzen kunnen niet worden omgeruild of uitbetaald in contanten. Indien er binnen het jaar geen gebruik gemaakt wordt van de prijzen zullen deze vervallen.

5. De winnaars worden persoonlijk op het Event op de hoogte gebracht. De winnaars geven aan de Organisator hun kosteloze toestemming om hun naam en foto te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een jaar na afloop van de wedstrijd.

6. Elke aanwezige kan maximaal 1 lidmaatschap aanmaken en kan dus maximaal 1 maal 10.000 Boleuro’s investeren via de Boleuro-app. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog (bijv. deelname door gebruik te maken van ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, heeft de Organisator het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten en om zijn transacties nietig te verklaren, zonder dat de betrokken deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator, de door zijn bij de wedstrijd betrokken derden noch zijn aangestelden, lasthebbers of medewerkers. Tegen de in dit punt genomen beslissingen van de Organisator is geen beroep mogelijk.

7. Als de oorspronkelijke prijzen door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden geleverd, zorgt de Organisator voor gelijkwaardige vervangende prijzen. De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Noch de Organisator, noch de door zijn bij de wedstrijd betrokken derden, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisator, de betrokken derden of een van zijn aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

8. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten en producten die worden geleverd in de uitvoering van het prijzenpakket (met uitzondering van de prijzen geschonken door de Organisator zelf).

9. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.

10. Als een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou worden verklaard, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

11. De Organisator behoudt zich het recht voor om de looptijd van de wedstrijd te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of zelfs de actie volledig te annuleren, wanneer overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar wil, dat rechtvaardigen. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd vroegtijdig stop te zetten of de invulling van de wedstrijd voor de toekomst te wijzigen zonder dat hierbij afbreuk kan worden gedaan aan de rechten en plichten die golden voor de organisator en voor de klanten die reeds hadden deelgenomen voorafgaand aan het ogenblik van deze vroegtijdige stopzetting of wijzigingen. Alle wijzigingen met betrekking tot deze wedstrijd zullen steeds door de Organisator op het Event aangekondigd worden. De Organisator, noch de door haar bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor stopzetting of wijziging van de wedstrijd, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

12. De organisator, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen of gebreken, vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of uitsluitingen van de wedstrijd, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

13. Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

14. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen van dit reglement.

__________________________________________________________________________________________

KBC Securities NV – Bolero Crowdfunding vindt respect voor uw privacy belangrijk. Daarom verwijzen we hier nogmaals naar onze algemene privacyverklaring, waarin we de verwerking van uw persoonsgegevens bespreken. U vindt ze op de Bolero Crowdfunding-website of kunt ze opvragen via info@bolerocrowdfunding.be.“Verder vragen we bijzondere aandacht voor het volgende: als u deelneemt aan deze wedstrijd kan KBC Securities   u commerciële berichten sturen met de door u opgegeven contactgegevens. U kunt te allen tijde aangeven dat u die commerciële berichten niet meer wenst te ontvangen. “