Bolero Crowdfunding Blog

Blog

Tussenkomst van Deminor bij tekortkoming van emittent

Via Bolero Crowdfunding kan u als investeerder intekenen op (achtergestelde) obligaties voor kmo’s en groeibedrijven.
Afhankelijk van de looptijd en het terugbetalingsschema van de obligatie krijgt u op regelmatige basis het geïnvesteerde kapitaal en de interest terug.

Crowdlending niet zonder risico

Bij Crowdlending kan u als belegger genieten van mooie rendementen, maar daar staan natuurlijk ook zekere risico’s tegenover.

Als een ondernemer de beloofde betalingen niet nakomt of betalingsproblemen kent, dan kan u als investeerder in het slechtste geval uw investering volledig verliezen (zowel kapitaal als interest).

Om u in zo’n situatie als investeerder optimaal te laten bijstaan, heeft Bolero Crowdfunding een samenwerking afgesloten met Deminor, een Belgische professionele dienstverlener die optreedt voor beleggers.

Als er terugbetalingsproblemen zijn, zal Deminor als één partij de investeerders vertegenwoordigen tegenover de emittent.

Die vertegenwoordiging wordt gestart als de periodieke interest en/of kapitaal niet terugbetaald kan worden binnen de vastgelegde termijn en er geen actie is ondernomen door de ondernemer.

Hoe gaat het in zijn werk?

Concreet betekent dat dat Deminor ingelicht wordt, zodra er geen betaling volgt binnen de vijf bankwerkdagen volgend op de normale afgesproken datum van de terugbetaling.

Deminor onderhandelt na berichtgeving door Bolero Crowdfunding met de ondernemer/emittent om te trachten een oplossing uit te werken. Indien die onderhandeling leidt tot een oplossing, moet die door de investeerders aanvaard worden via een opt-in procedure. Deze opt-inverklaring kan worden ingediend bij Deminor via e-mail.

De onderhandeling moet afgerond worden binnen de 25 werkdagen nadat Bolero Crowdfunding Deminor op de hoogte heeft gebracht. Die periode kan éénmalig worden verlengd met 25 dagen.

De aanvaarding van de door Deminor voorgestelde oplossing wordt bekrachtigd door een opt-in van de investeerders, gebaseerd op:

  • Een gekwalificeerde meerderheid van 50% of meer van het totaal aantal investeerders (waarbij iedere investeerder telt als één stem)
  • Die bovendien 2/3 of meer vertegenwoordigen van het totale bedrag van de uitgifte.

De kostprijs van de tussenkomst van Deminor valt in principe ten laste van de ondernemer, tenzij anders aangegeven in een reorganisatieplan.

Als Deminor en de ondernemer niet tot een akkoord kunnen komen, kan Deminor, voor zover daar voldoende gronden voor bestaan, aan de investeerders voorstellen om toe te treden tot een collectieve actie om hun belangen te vrijwaren en een maximaal deel van hun investering terug te vorderen. Dit zal dan een afzonderlijk mandaat vereisen tussen de investeerders en Deminor.

Alleen voor toekomstige crowdfundingprojecten is een eventuele tussenkomst van Deminor mogelijk.

Opgelet: de samenwerking met Deminor mag niet beschouwd worden als een vorm van kapitaalgarantie. Na het inroepen van Deminor, is er nog steeds een kans op een (gedeeltelijk) verlies van de investering en/of een default als het bedrijf niet meer te redden valt.

Vragen

Heeft u verdere vragen over deze samenwerking met Deminor? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Bolero Crowdfunding-team.

Mail info@bolerocrowdfunding.be

Bel +32 2 429 00 32

Meer informatie over Deminor kan u vinden op www.deminor.com.