InvestAware

Investeren in kmo's en groeibedrijven is zeer risicovol. Daarom moet je als potentiële investeerder eerst voor jezelf uitmaken of de financiële instrumenten aangeboden bij Bolero Crowdfunding voor jou geschikt zijn. 

Gediversifieerde portefeuille

Je bepaalt best voor je investering in een van de voorgestelde instrumenten of deze voor jou geschikt zijn. Je doet dit ook beter in functie van je eigen omstandigheden, onder meer om een gediversifieerde portefeuille samen te stellen. 

Risicofactoren voor de investeerder

Om te bepalen of de financiële instrumenten aangeboden op het platform van Bolero Crowdfunding geschikt zijn voor jou, is het belangrijk om onder meer rekening te houden met de onderstaande risico's. De meeste van deze risico’s zijn bovendien van toepassing op alle financiële instrumenten ((achtergestelde) obligaties) die op het crowdfundingplatform worden aangeboden. 

1. Kans op falen

De toekomstperspectieven van de onderneming die geld ophaalt, zijn zeer onduidelijk. De slaagkansen van het bedrijf zijn onzeker. Als investeerder moet je er rekening mee houden dat het bedrijf kan falen en dat dit voor jou als investeerder een geheel of gedeeltelijk verlies van je investering kan betekenen. 

Bijgevolg houdt investeren in elk van de instrumenten ((achtergestelde) obligaties) aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform een zeer groot risico in. 

2. Geen andere financieringsbronnen

De emittent, de onderneming die een financieel instrument uitgeeft, heeft mogelijk geen toegang tot voldoende en/of gediversifieerde financieringsbronnen. Daarom kan het op een bepaald ogenblik onvoldoende middelen hebben om de activiteiten verder te zetten of om de investeerders terug te betalen, ongeacht het financieel instrument waarin werd geïnvesteerd. 

3. Verlies volledige belegging

Bij faillissement van de emittent (onderneming die een financieel instrument uitgeeft) is de kans zeer groot dat de investeerder het volledige geïnvesteerde bedrag verliest, ongeacht het financieel instrument ((achtergestelde) obligaties) waarin hij geïnvesteerd heeft. 

De financiële instrumenten ((achtergestelde) obligaties) aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn niet gedekt door zekerheden, noch door enige compensatie- of garantieregeling van de overheid, KBC Bank of een derde partij. 
 
Gevolgen bij insolventie van de emittent 

  • Bij investering in een (achtergestelde) obligatie zullen alle bevoorrechte of gewaarborgde schuldeisers bij voorrang worden uitbetaald. Omdat de emittent onbeperkt bijkomende schulden kan aangaan, is het mogelijk dat de investeerder een aanzienlijk lager bedrag recupereert. 
  • Er is dan ook een zeer grote kans dat de investeerder zijn volledige belegging in de instrumenten verliest, ongeacht of hij in (achtergestelde) obligaties heeft belegd. 

4. Illiquide financiële instrumenten

De Instrumenten worden niet genoteerd op een effectenbeurs. 

Er is geen gevestigde handelsmarkt waar de instrumenten kunnen worden verhandeld. 

Bijgevolg is het zeer waarschijnlijk dat investeerders de instrumenten niet (makkelijk) kunnen verkopen of ze niet kunnen verkopen tegen prijzen die een rendement opleveren dat vergelijkbaar is met soortgelijke beleggingen waarvoor zich wel een secundaire markt heeft ontwikkeld.  

5. Groter kredietrisico

Het is zeer moeilijk om het kredietrisico van bedrijven in te schatten. De inschatting van het risico van een crowdfundingproject is uitsluitend gebaseerd op toekomstige voorspellingen van de emittent (onderneming die een financieel instrument uitgeeft) en niet op de toekomstige projecties van een bestaande track record of operationele historiek. Het kredietrisico is dus mogelijk beduidend groter dan verwacht, ongeacht het type van financieel instrument waarin wordt geïnvesteerd. 

6. Tegenstrijdige belangen

KBC Bank NV levert bij het aanbieden van de instrumenten ((achtergestelde) obligaties) verschillende diensten aan verschillende partijen. KBC Bank NV krijgt voor deze diensten gebruikelijke vergoedingen (conform artikel 7 KB 3 juni 2007). De klant kan op verzoek informatie krijgen over het beleid inzake belangenconflicten (artikel 11 KB 3 juni 2007).  
 
KBC Bank NV kan mogelijk ook in de toekomst bepaalde commerciële transacties uitvoeren die verband houden met de instrumenten, de emittent of zijn verbonden ondernemingen of personen.  
 
De belangen van KBC Bank NV zijn mogelijk strijdig met de belangen van de investeerders in de instrumenten. KBC Bank NV heeft geen enkele verplichting ten aanzien van de houders van de instrumenten en zal, in het bijzonder, niet verplicht zijn om de belangen van de houders van de instrumenten te beschermen. 

7. Beperkte uitstapmogelijkheden

Zoals hoger aangegeven in punt 4, zijn de financiële instrumenten ((achtergestelde) obligaties) aangeboden op het Bolero Crowdfunding-platform zeer illiquide. Daardoor is er zeer weinig kans dat de investeerder zijn instrument kan verkopen.