InvestAware

Investeren in kmo's en groeibedrijven is zeer risicovol. Daarom moet u als potentiële investeerder eerst voor uzelf uitmaken of de financiële instrumenten aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform voor u geschikt zijn.

Gediversifieerde portefeuille

U bepaalt best voor uw investering in een van de voorgestelde instrumenten of deze voor u geschikt zijn. U doet dit ook beter in functie van uw eigen omstandigheden, onder meer in het licht van een gediversifieerde portefeuille..

Risicofactoren voor de investeerder

Om te bepalen of de financiële instrumenten aangeboden op het platform van Bolero Crowdfunding geschikt zijn voor u, is het belangrijk om onder meer rekening te houden met de onderstaande risico's. De meeste van deze risico’s zijn bovendien van toepassing op alle financiële instrumenten ((achtergestelde) obligaties) die op het crowdfundingplatform worden aangeboden.

1. Kans op falen

De toekomstsperspectieven van de onderneming die geld ophaalt, zijn zeer onduidelijk. De slaagkansen van het bedrijf zijn onzeker. Als investeerder moet u er rekening mee houden dat het bedrijf kan falen en dat dit voor u als investeerder een geheel of gedeeltelijk verlies van uw investering kan betekenen.

Bijgevolg houdt investeren in elk van de instrumenten ((achtergestelde) obligaties) aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform een zeer groot risico in.

2. Geen andere financieringsbronnen

De emittent, dit is de onderneming die een financieel instrument uitgeeft, heeft mogelijk geen toegang tot voldoende en/of gediversifieerde financieringsbronnen. Daarom kan hij op een bepaald ogenblik onvoldoende middelen hebben om zijn activiteiten verder te zetten of om de investeerders terug te betalen, ongeacht het financieel instrument waarin werd geïnvesteerd.

3. Verlies volledige belegging

Bij insolventie van de emittent (onderneming die een financieel instrument uitgeeft) is de kans zeer groot dat de investeerder het volledige geïnvesteerde bedrag verliest, ongeacht het financieel instrument ((achtergestelde) obligaties) waarin hij geïnvesteerd heeft.

De financiële instrumenten ((achtergestelde) obligaties) aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn niet gedekt door zekerheden, noch door enige compensatie- of garantieregeling van de overheid, KBC Bank of een derde partij.

Gevolgen bij insolventie van de emittent

  • Bij investering in een (achtergestelde) obligatie zullen alle bevoorrechte of gewaarborgde schuldeisers bij voorrang worden uitbetaald. Omdat de emittent onbeperkt bijkomende schulden kan aangaan, is het mogelijk dat de investeerder een aanzienlijk lager bedrag recupereert.
  • Er is dan ook een zeer grote kans dat de investeerder zijn volledige belegging in de instrumenten verliest, ongeacht of hij in (achtergestelde) obligaties heeft belegd.

4. Illiquide financiële instrumenten

De financiële instrumenten ((achtergestelde) obligaties) die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn uiterst illiquide.

Waarom?

  • De Instrumenten worden niet genoteerd op een effectenbeurs.
  • Er is geen gevestigde handelsmarkt waar de instrumenten kunnen worden verhandeld.

Bijgevolg is het zeer waarschijnlijk dat investeerders de instrumenten niet (makkelijk) kunnen verkopen of ze niet kunnen verkopen tegen prijzen die een rendement opleveren dat vergelijkbaar is met soortgelijke beleggingen waarvoor zich wel een secundaire markt heeft ontwikkeld. Zie ook de 'Beperkte uitstapmogelijkheden' voor aandelen.

5. Groter kredietrisico

Het is zeer moeilijk om het kredietrisico van bedrijven in te schatten. De inschatting van het risico van een crowdfundingproject is uitsluitend gebaseerd op toekomstige voorspellingen van de emittent (onderneming die een financieel instrument uitgeeft) en niet op de toekomstige projecties van een bestaande track record of operationele historiek. Het kredietrisico is dus mogelijk beduidend groter dan verwacht, ongeacht het type van financieel instrument waarin wordt geïnvesteerd.

6. Tegenstrijdige belangen

KBC Bank NV levert bij het aanbieden van de instrumenten ((achtergestelde) obligaties) verschillende diensten aan verschillende partijen. KBC Bank NV krijgt voor deze diensten gebruikelijke vergoedingen (conform artikel 7 KB 3 juni 2007). De klant kan op verzoek informatie krijgen over het beleid inzake belangenconflicten (artikel 11 KB 3 juni 2007). 

KBC Bank NV kan mogelijk ook in de toekomst bepaalde commerciële transacties uitvoeren die verband houden met de instrumenten, de emittent of zijn verbonden ondernemingen of personen. 

De belangen van KBC Bank NV zijn mogelijk strijdig met de belangen van de investeerders in de instrumenten. KBC Bank NV heeft geen enkele verplichting ten aanzien van de houders van de instrumenten en zal, in het bijzonder, niet verplicht zijn om de belangen van de houders van de instrumenten te beschermen.

7. Beperkte uitstapmogelijkheden

Zoals hoger aangegeven in punt 4, zijn de financiële instrumenten ((achtergestelde) obligaties) aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zeer illiquide. Daardoor is er zeer weinig kans dat de investeerder zijn instrument kan verkopen.

In het geval van een belegging in aandelen en voor zover er zich een markt voor de instrumenten zou ontwikkelen, is het mogelijk dat de investeerder - die zijn investering wenst terug te krijgen - de aandelen slechts mag verkopen aan bepaalde personen of dat hij zal moeten uittreden als aandeelhouder uit de emittent (onderneming die een financieel instrument uitgeeft). De uittreding is bovendien onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan in sommige gevallen geweigerd worden.

8. Uitkering van een dividend is onzeker (enkel voor aandelen)

De emittent (onderneming die een financieel instrument uitgeeft) is in geen geval verplicht om een dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders-investeerders. Daarenboven zitten start-ups volop in een groei- en ontwikkelingsfase en hebben ze nood aan een grote hoeveelheid investeringen. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de emittent geen dividend zal uitbetalen. Zelfs indien het crowdfundingproject succesvol zou blijken na verloop van tijd, is het zeer waarschijnlijk dat enige winsten zullen worden aangewend voor de verdere uitbouw van het project. Enige return on investment is pas mogelijk op zeer lange termijn.

9. Hoge kans op verwatering (enkel voor aandelen)

Beleggingen in aandelen door participatie in een crowdfundingproject houden een hoge kans op verwatering van de investering in:

Als de emittent (onderneming die een financieel instrument uitgeeft) ervoor kiest om bijkomend kapitaal op te halen, dan geeft hij nieuwe aandelen uit aan nieuwe investeerders. Daardoor zal het aandeel van de bestaande investeerders in het kapitaal verminderen.

De nieuwe aandelen kunnen mogelijk ook preferentiële rechten hebben, waaronder rechten op dividenden of verkoopopbrengsten. De uitoefening van dergelijke rechten kan nadelig zijn voor de bestaande investeerders.

Een investering in aandelen kan tevens verwateren door de uitgifte van opties (of gelijkaardige rechten om aandelen te verwerven) aan werknemers, dienstverleners of bepaalde andere partijen verbonden aan de emittent

10. Beperkte stemrechten en zeggenschap (enkel voor aandelen)

Aandelen bieden enkel beperkte stemrechten en zeggenschap:

De aandelen die worden verworven op het Bolero Crowdfundingplatform hebben geen of beperkte stemrechten, en bieden dus geen inspraak in het bestuur van de emittent (onderneming die een financieel instrument uitgeeft).