CrowdfundAware

Crowdfunding is een waardevolle, aanvullende financieringsoptie voor ondernemingen,. Toch kent crowdfunding voor de ondernemer ook een aantal nadelen en risico’s, waarvan je je best bewust bent voordat je start met crowdfunden. 

Er bestaat een kans dat uw crowdfundingcampagne niet slaagt

Er bestaat een kans dat jouw crowdfundingcampagne niet slaagt 

Zelfs al volg je detips voor een succesvolle crowdfundingcampagne stipt na, is de kans reëel dat je niet in jouw opzet slaagt. 

Bolero Crowdfunding hanteert een alles-of-niets-aanpak: jouw crowdfundingcampagne is pas succesvol wanneer je erin slaagt om het door jouw vooropgestelde minimumdoelbedrag binnen de 60 dagen op te halen. Haal je minder op, dan ontvang je niets. 

Bij een onsuccesvolle crowdfundingcampagne is het mogelijk moeilijker om in de toekomst nieuwe kandidaat-investeerders aan te trekken. 

Een campagne voeren is tijds- en arbeidsintensief

Om de slaagkansen van je campagne aanzienlijk te verhogen, hou je best rekening met een aanzienlijke voorbereidingstijd van een paar weken. 

Staat jouw campagne online? Dan loopt ze nog tot twee maanden lang op het Bolero Crowdfunding-platform. Ook tijdens die looptijd voer je beter actief campagne.  

Samengenomen, zal het dus een paar weken duren voordat je toegang krijgt tot het succesvol opgehaalde financieringsbedrag.  

Jouw investeerders hebben een aantal verwachtingen

Tijdens en na het verloop van jouw crowdfundingcampagne, volgen jouw investeerders de evolutie van je onderneming nauwlettend op. Ze verwachten dat je ze regelmatig op de hoogte houdt, hun vragen beantwoordt en vooral dat je je afspraken nakomt! 

Risico op juridische geschillen

Als je onderneming geen resultaten boekt, kunnen de investeerders die jouw crowdfundingcampagne hebben ondersteund hun geduld verliezen. Dat kan uitlopen in een juridisch geschil, vooral bij een faillissement

Crowfundingrisico’s bij achtergestelde obligaties

  • De financiering van jouw onderneming met vreemd vermogen kan lastig worden, als je bedrijf onvoldoende geld oplevert om de lening tijdig terug te betalen. Dat kan in het ergste geval tot een faillissement leiden, waarbij jouw onderneming het risico van aansprakelijkheid loopt. 

  • Of je bedrijf het nu goed doet of niet, je zal op geregelde tijdstippen een bepaald bedrag aan rente moeten betalen

  • Op de vervaldag van de obligatie zal je het oorspronkelijkeinvesteringsbedrag moeten terugbetalen aan jouw investeerders. Op dat moment is het mogelijk dat je moeilijkheden hebt om de terugbetaling te doen of om de obligatie te herfinancieren. 

  • Bolero Crowdfunding komt niet tussen bij het betalen van interesten of bij het terugbetalen van de investeerder op vervaldag, of het organiseren van vergaderingen van obligatiehouders. 

  • Bij het succesvol afsluiten van een crowdfundingcampagne, kan de bank bijkomend krediet verlenen aan de emittent. Een obligatie uitgegeven via crowdfunding zal steeds ongewaarborgd zijn, terwijl een bank wel zekerheden kan vragen om het krediet toe te kennen. Daardoor kunnen de schuldeisers van de obligatie in rang van terugbetaling na de bank komen.