CrowdfundAware

Crowdfunding is een waardevolle, aanvullende financieringsoptie voor ondernemingen, in het bijzonder voor start-ups en groeibedrijven. Toch kent crowdfunding voor de ondernemer ook een aantal nadelen en risico’s, waarvan u zich best bewust bent voordat u start met crowdfunden.

Algemene nadelen & risico's

Crowdfunding in België vereist dat bepaalde documenten aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) worden voorgelegd

U kan aandelen, gewone of achtergestelde obligaties via crowdfunding uitgeven en een vrijstelling onder de Belgische prospectplicht genieten wanneer uw crowdfundingproject aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gewenste financieringsbedrag dat u bij de crowd wenst op te halen met één crowdfundingproject bedraagt niet meer dan 500.000 euro.
 • Het maximale bedrag waarop een kandidaat-investeerder kan intekenen niet hoger dan 5.000 euro is.

Deze voorwaarden dienen tevens vermeld te worden in de documentatie die u omtrent de uitgifte van de effecten aan uw investeerders verstrekt. Voor meer informatie kan u een mededeling van de FSMA hieromtrent op haar website raadplegen (https://www.fsma.be/nl/crowdfunding).

 

Er bestaat een kans dat uw crowdfundingcampagne niet slaagt

Zelfs al volgt u de tips voor een succesvolle crowdfundingcampagne stipt na, is de kans reëel dat u niet in uw opzet slaagt.

Bolero Crowdfunding hanteert een alles-of-niets-aanpak: uw crowdfundingcampagne is pas succesvol wanneer u erin slaagt om het door u vooropgestelde minimumdoelbedrag binnen de 60  dagen op te halen. Haalt u minder op, dan ontvangt u niets.

Bij een onsuccesvolle crowdfundingcampagne is het mogelijk moeilijker om in de toekomst nieuwe kandidaat-investeerders aan te trekken.

Een campagne voeren is tijds- en arbeidsintensief

Om de slaagkansen van uw campagne aanzienlijk te verhogen, houdt u best rekening met een aanzienlijke voorbereidingstijd van een paar weken.

Staat uw campagne online? Dan loopt ze nog tot twee maanden lang op BoleroCrowdfunding.be. Ook tijdens die looptijd voert u beter actief campagne. U dient zelfs in een dagelijkse opvolging te voorzien, zodat u tijdig kan bijsturen.

Samengenomen, zal het bijgevolg paar weken duren voordat u toegang krijgt tot het succesvol opgehaalde financieringsbedrag. Kan u zo lang wachten?

 

Uw investeerders hebben een aantal verwachtingen

Tijdens en na het verloop van uw crowdfundingcampagne, volgen uw investeerders de evolutie van uw onderneming nauwlettend op. Ze verwachten dat u ze regelmatig op de hoogte houdt, hun vragen beantwoordt en vooral dat u uw afspraken nakomt!

Risico op juridische geschillen

Als uw onderneming geen resultaten boekt, kunnen de investeerders die uw crowdfundingproject hebben ondersteund hun geduld verliezen. Dat kan uitlopen in een juridisch geschil, vooral bij een faillissement.

Risico van openbaarmaking van uw businessidee

Voor crowdfunding bij start-ups is het nodig dat u precies uitlegt wat u met uw onderneming wilt doen. Spijtig genoeg, is het daarbij onvermijdelijk dat mogelijke concurrenten die informatie ook zien. In het ergste geval, zal uw idee gekopieerd worden door beter gefinancierde start-ups of zelfs door een groot bedrijf. Bij gevestigde KMO’s is dit minder het geval.

Crowfundingrisico’s bij aandelen

 • Bij de uitgifte van aandelen volgen er uit de wet een reeks verplichtingen die heel wat administratie met zich meebrengen, zoals het bijhouden van een aandeelhoudersregister en de organisatie van een jaarlijkse algemene vergadering voor uw aandeelhouders.
 • Als uw onderneming succesvol is, wensen de aandeelhouders in de winst te delen via dividenduitkeringen.
 • Wanneer u beslissingen neemt die van belang zijn voor de ontwikkeling van uw onderneming, zal u ook de belangen van uw aandeelhouders voor ogen moeten houden.

Crowdfundingrisico's bij gewone obligaties

 • De financiering van uw onderneming met vreemd vermogen kan lastig worden, als uw bedrijf onvoldoende geld oplevert om de lening tijdig terug te betalen. Dit kan in het ergste geval tot een faillissement leiden, waarbij uw onderneming het risico van aansprakelijkheid loopt.
 • Of uw bedrijf het nu goed doet of niet, u zal op geregelde tijdstippen een bepaald bedrag aan rente moeten betalen.
 • Op de vervaldag van de obligatie zal u het oorspronkelijke investeringsbedrag moeten terugbetalen aan uw investeerders. Op dat moment is het mogelijk dat u moeilijkheden hebt om de terugbetaling te doen of om de obligatie te herfinancieren.
 • KBC komt niet tussen bij het betalen van interesten of bij het terugbetalen van de investeerder op vervaldag, of het organiseren van vergaderingen van obligatiehouders, tenzij hieromtrent uitdrukkelijke afspraken worden gemaakt

Crowdfundingrisico's bij achtergestelde obligaties

 • Voor achterstelling zijn de risico’s verbonden aan de uitgifte van achtergestelde obligaties bij continuïteit dezelfde als deze bij de uitgifte van gewone obligaties
 • Bij faillissement, insolventie, herstructurering, schuldherschikking, vereffening of enige vorm van samenloop van schuldeisers is de kans op terugbetaling nog kleiner dan bij gewone obligaties.
 • Bij het succesvol afsluiten van een crowdlending campagne, kan de bank bijkomend krediet verlenen aan de emittent. Een obligatie uitgegeven via crowdlending zal steeds onbewaarborgd zijn, daartegenover kan een bank wel zekerheden vragen ten einde het krediet toe te kennen. Hierdoor kunnen de schuldeisers van de obligatie in rang van terugbetaling na de bank komen.